Officers

President:
Osamu NUMATA, University of Tsukuba

Vice Presidnet:
Fumie KOBAYASHI, Kyorin University

Committee:
Hideo DOHRA
Hiroshi ENDOH
Yasuhiro FUKUDA
Terue HARUMOTO
Masafumi HIRONO
Hiroshi HOSOYA
Masaaki IWAMOTO
Osamu KITADE
Fumie KOBAYASHI
Yuuki KODAMA
Tatsuomi MATSUOKA
Kisaburo NAGAMUNE
Norihito NISHIYAMA
Seiji SONOBE
Yuuji TSUKII
Kenji YAGITA
To TOP