Officers

President:
Terue HARUMOTO, Nara Women's University

Vice Presidnet:
Toshinobu SUZAKI, Kobe University

Committee:
Akinori Yabuki
Fumie KOBAYASHI
Hideo DOHRA
Kenji YAGITA
Kisaburo NAGAMUNE
Manabu HORI
Masaki ISHIDA
Mayumi SUGIURA
Mikihiko ARIKAWA
Motonori ANDO
Osamu NUMATA
Satoshi SHIMANO
Toshinobu SUZAKI
Yasutake SUETOMO
Yukinori NISHIGAMI
Yuuki KODAMA